LEader

Lokalt ledd utveckling genom Leader innebär att man engagerar sig i utvecklingen av sin bygd och kan få stöd för sina utvecklings­projekt. Leader är en metod där privat, ideell och offentlig sektor arbetar tillsammans för att bidra till lokal utveckling.

Vad är Leader?

Leader är en metod för landsbygdsutveckling som introducerades av EU 1991. I metoden står lokal förankring, initiativkraft och engagemang i centrum. Tanken är att utveckling av just din plats genomförs mest effektivt av er som bor och verkar där – av dig, din förening, lokala företag och andra organisationer. Det är ni som vet vilka behov och utmaningar som behöver mötas.

Vad betyder Leader?

Leader är en förkortning av den franska meningen Liaison Entre Actions de Développement de l’Économie Rurale. Det betyder Samordnade aktiviteter för ekonomisk utveckling på landsbygden.

Finansiering

Leaderstöd som fördelas till olika projekt kommer från EU (Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling), svenska staten, kommuner och ibland regioner. Under perioden 2023–2027 finns totalt cirka 1,7 miljarder kronor för att stärka Sveriges landsbygders konkurrenskraft och utveckling genom leader.

Leaderområden i Sverige

För att säkerställa ett lokalt fokus drivs leadermetoden i geografiskt avgränsade områden, så kallade leaderområden. För att bilda ett leaderområde krävs att lokala aktörer från ideell, privat och offentlig sektor går samman och arbetar fram en utvecklingsstrategi. Denna ska vara baserad på behov och förutsättningar för det specifika området. Strategin beskriver exempelvis vad som behöver göras för att öka sysselsättningen, få fler nya företag och för att området ska bli attraktivt och konkurrenskraftigt.

Den lokala utvecklingsstrategin ligger till grund för leaderområdets budget, en budget som beslutas av Jordbruksverket. Från leaderområdet kan boende och verksamma inom området söka pengar för att driva projekt. Projekt som beviljas stöd ska bidra till att målen i utvecklingsstrategin kan nås. Varje leaderprojekt kan således ses som en pusselbit som tillsammans med alla andra projekt bidrar till att områdets mål och vision uppfylls.

Det finns 40 leaderområden i Sverige, och räknar du dem i hela EU så är det över 3 500. Alla leaderområden är egna föreningar och du kan enkelt söka fram ditt område på leadersverige.se

Vem kan söka leaderstöd?

Stöd kan sökas av såväl föreningar och företag som andra organisationer.

Projektstöd
kan sökas av organisationer och föreningar. Det är till för projekt med bred förankring som gör nytta för många eller allmänheten.

Projektstöd till företag riktar sig till organisationer och företag. Detta stöd ska göra nytta för en eller ett begränsat antal aktörer. Det kan exempelvis handla om att utveckla en produkt eller tjänst.