Leader

Lokalt ledd utveckling genom Leader innebär att man engagerar sig i utvecklingen av sin bygd och kan få stöd för sina utvecklings­projekt. Leader är en metod där privat, ideell och offentlig sektor arbetar tillsammans för att bidra till lokal utveckling.

Vad är Leader?

Leader är en metod för landsbygdsutveckling som introducerades av EU 1991. I metoden står lokal förankring, initiativkraft och engagemang i centrum. Tanken är att utveckling av just din plats genomförs mest effektivt av er som bor och verkar där – av dig, din förening, lokala företag och andra organisationer. Det är ni som vet vilka behov och utmaningar som behöver mötas.

Vad betyder Leader?

Leader är en förkortning av den franska meningen Liaison Entre Actions de Développement de l’Économie Rurale. Det betyder Samordnade aktiviteter för ekonomisk utveckling på landsbygden.

Finansiering

Leaderstöd som fördelas till olika projekt kommer från EU (Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling), svenska staten, kommuner och ibland regioner. Under perioden 2023–2027 finns totalt cirka 1,7 miljarder kronor för att stärka Sveriges landsbygders konkurrenskraft och utveckling genom leader.

Vem kan söka leaderstöd?

Stöd kan sökas av såväl föreningar och företag som andra organisationer.

Projektstöd
kan sökas av organisationer och föreningar. Det är till för projekt med bred förankring som gör nytta för många eller allmänheten.

Projektstöd till företag riktar sig till organisationer och företag. Detta stöd ska göra nytta för en eller ett begränsat antal aktörer. Det kan exempelvis handla om att utveckla en produkt eller tjänst.

Leaderområden i Sverige

För att säkerställa ett lokalt fokus drivs leadermetoden i geografiskt avgränsade områden, så kallade leaderområden. För att bilda ett leaderområde krävs att lokala aktörer från ideell, privat och offentlig sektor går samman och arbetar fram en utvecklingsstrategi. Denna ska vara baserad på behov och förutsättningar för det specifika området. Strategin beskriver exempelvis vad som behöver göras för att öka sysselsättningen, få fler nya företag och för att området ska bli attraktivt och konkurrenskraftigt.

Den lokala utvecklingsstrategin ligger till grund för leaderområdets budget, en budget som beslutas av Jordbruksverket. Från leaderområdet kan boende och verksamma inom området söka pengar för att driva projekt. Projekt som beviljas stöd ska bidra till att målen i utvecklingsstrategin kan nås. Varje leaderprojekt kan således ses som en pusselbit som tillsammans med alla andra projekt bidrar till att områdets mål och vision uppfylls.

Det finns 40 leaderområden i Sverige, och räknar du dem i hela EU så är det över 3 500. Alla leaderområden är egna föreningar och du kan enkelt söka fram ditt område på leadersverige.se

Nedslag i några leaderprojekt som har genomförts i Sverige

Leader Grogrund
Storlienfjällens Vänner spår och ledutveckling

Upprustning av befintliga sommar och vinterleder samt nya hållbara leder. Investering av miljövänliga maskiner för skötsel av leder samt bygge av grillplatser och vindskydd.
Inland

Leader Höga Kusten
Naturturism Resele

Den ideella föreningen Leader Sollefteå (LUS) har under sex år varit en motor i landsbygdsfrågor i Sollefteå kommun. Nu tar föreningen nästa steg...
bild-på-ordet-hip-hop-kanske-projekt-pennysound

Leader Bergslagen
Pennysound Bergslagen

Målet med projektet Pennysound Bergslagen är att iordningsställa en studio och etablera verksamhet för unga i Bergslagen, norra Örebro län.

Leader Nordvästra Skaraborg
Utveckling bruksteater Forsvik

Projektet består i investering av en ny läktare till Smofas teater Gjuteriet på Forsviks bruk.

Leader Lappland 2030
PUA 2

Projektet strävar efter att stödja unga artister i Leader Lapplands område genom att erbjuda lägerverksamhet, företagsutveckling och mentorskap. Målet är att höja den konstnärliga nivån, skapa självständiga artister och bygga ett starkt lokalt nätverk för att främja kulturlivet och göra området mer attraktivt.

Leader Nordvästra Skaraborg
Distribution och marknadskanaler för lokal biodling

Förstudien ska undersöka hur biodlare inom Västra Götaland ska kunna utveckla sin biodling och sälja biprodukter och honung.

Leader Lappland 2030
Inlandsscen Åsele

Med talkshow, musik och ungdomsdeltagande vill projektet öka förståelsen för landsbygdslivet och stärka kultur- och föreningslivet.

Leader Sjuhärad
Vattnet i skolan och Skolbäcken

Ett undervisningskoncept där vatten i skolors närhet används som pedagogiskt verktyg - det är fokus i detta projekt.

Leaders sju grundprinciper

1) Underifrån perspektiv

Idéerna kommer från er som bor och verkar i området.

2) Lokalt perspektiv

Idéerna har lokal förankring och tar hänsyn till lokala styrkor, möjligheter, resurser och utmaningar.

3) Trepartnerskap

Aktörer från sektorerna offentlig, privat och ideell sektor samverkar.

4) Lokal strategi

Insatsen går i linje med den lokala utvecklingsstrategin.

5) Nätverk

Insatsen bidrar till att skapa nya nätverk.

6) Innovation

Insatsen är ny för den sökande eller området.

7) Samarbete

Flera aktörer samverkar för att genomföra insatsen.