Strategi

Tillsammans för utveckling av hållbara och attraktiva landsbygder i Astrid Lindgrens Hembygd.
Med mod, klokhet och påhittighet!

Vision 2023-2027

Tillsammans för utveckling av hållbara och attraktiva landsbygder i Astrid Lindgrens Hembygd.
Med mod, klokhet och påhittighet!

Tillsammans står för partnerskapet mellan ideell, privat och offentlig sektor, men också för det gränsöverskridande arbetet mellan våra kommuner, län och leaderområden. Det inkluderande synsättet omfattar alla åldrar, alla som lever och bor i stad och land. Vi utvecklar hållbara landsbygder, i linje med Agenda 2030, och skapar attraktivitet utifrån unika lokala förutsättningar. Vi gör det i Astrid Lindgrens anda, med mod, klokhet och påhittighet – och med drivkraften att känna stolthet för det vi en dag ska lämna över till kommande generationer.

Astrid Lindgrens Hembygd kan under perioden 2023-2027 ge ekonomiskt stöd till idéer som utvecklar vårt område. För att projektansökan ska prioriteras behöver den passa in under ett av våra följande tre mål:

Mål 1

Utvecklat näringsliv


Genom att bidra till goda förutsättningar för näringslivet, som är motorn i svensk välfärd, skapas möjligheter för entreprenörer att växa, stärka sin konkurrenskraft och främja sysselsättning.

Mål 2

Hållbara kommunikationer


Målet omfattar såväl kommunikationer i form av alternativ för resande och transporter, som digital kommunikation och informationsflöden.

Mål 3

Attraktiva landsbygder

Nya tankesätt bidrar till att skapa attraktiva landsbygder med hållbar samhällsplanering med olika boendealternativ, service- och kulturutbud samt en meningsfull fritid, inte minst för barn och unga.

Projektansökan behöver också passa in under ett av våra fyra insatsområden.

Insatsområde 1

Kompetensutveckling

Behöver din förening, din organisation eller du och dina företagarkollegor ny kunskap för att möta nya utmaningar, utveckla verksamheter och genomföra era idéer?

Med leaderstöd finns det möjlighet att få ekonomisk hjälp att genomföra utbildningsinsatser.

Insatsområde 2

Nya metoder, produkter och funktioner

Med innovativa och nya sätt att tänka skapas konkreta lösningar på gamla problem och nya utmaningar.

Insatsområde 3

Förädlade lokala resurser

Inom begreppet lokala resurser ryms natur- och kulturvärden, råvaror, jordbruksmark, platser och befintliga fysiska tillgångar i den småskaliga idyllen. Även stolta, engagerade invånare och det människor i bygden kan göra tillsammans är viktiga lokala resurser.

Genom att förädla de lokala resurserna utvecklar vi det som redan finns. Detta stärker den lokala ekonomin, bidrar till ökat företagande, främjar sysselsättningen och bidrar till ett ökat utbud av produkter och tjänster för både invånare och besökare. 

Insatsområde 4

Entreprenörskap på landsbygden

Entreprenörskap handlar om företagsutveckling, men också om en ta-sig-församhet i civilsamhället.

Människor som får göra det de brinner för kan uträtta underverk. I framtagandet av strategin formades en framtidsbild som domineras av hållbara val, där livskvalitet står i fokus. Ett område där självförsörjningsgraden är hög och mer pengar stannar i området. En sådan utveckling kräver både entreprenörskap, ta-sig-församhet och nya lösningar, vilket i sin tur kräver en tillåtande miljö, där invånare och idéer får ta plats.